Prawne aspekty umowy pośrednictwa

Prawne aspekty umowy pośrednictwa

W zasadzie całość współpracy pomiędzy agencja nieruchomości a klientem, który posiada nieruchomość i chce ja sprzedać, opiera się na poszczególnych zapisach zawartych w umowie pośrednictwa – jest to umowa cywilno-prawna i obie strony, składając pod nią podpis, zgadzają się z poszczególnymi zawartymi w niej zapisami. Dlatego też tak ważną kwestia jest czytanie – wnikliwe – takich umów, zanim je będziemy podpisywali. Wprawdzie trzeba zakładać, że agencja nieruchomości, z którą podpisujemy umowę, ma dobre intencje i jest uczciwie działającą firmą, jednak – jak mówi przysłowie – strzeżonego Pan Bóg strzeże. Jeśli okaże się na przykład po czasie, że nastąpi spór pomiędzy agencja nieruchomości a osoba, która współpracowała z agencja na sadzie właśnie umowy pośrednictwa, wszelkie kwestie będą rozstrzygane przez sąd właśnie na podstawie zapisów zawartych w umowie pośrednictwa, a jeśli jakieś kwestie, będące następnie przedmiotem sporu, nie zostaną w umowie opisane wówczas zastosowanie będą miały przepisy zawarte w kodeksie cywilnym. Umowa pośrednictwa pomiędzy stronami zawsze może zostać zmieniona, w formie aneksu do umowy – jeśli obie strony się z tym zgadzają i złożą swoje podpisy pod zapisami danego aneksu Są czasami takie sytuacje, że na przykład klient rozmyśla się ze sprzedażą nieruchomości, jednak ma podpisana umowę pośrednictwa z agencja na wyłączność i agencja znajdzie właśnie kupca – osobę chętną do nabycia danej nieruchomości. Wówczas dobrym rozwiązaniem jest rozwiązanie umowy za porozumieniem stron, a jednocześnie zawarcie takiej klauzuli, że na przykład klient decyduje się na zapłacenie agencji nieruchomości odpowiedniej kwoty, ustalonej w drodze negocjacji.

Comments are closed.